آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان
آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

دوره های A1-1 زبان آلمانی

کلاسهای فشرده صبح (روزهای زوج)
سطح تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
A1.1 ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۶/۲۴ 08:00 - 11:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۸/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۲۶ 08:00 - 11:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱/۲۰ 08:00 - 11:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
کلاسهای فوق فشرده پلاس (شنبه الی چهارشنبه)
سطح تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
A1.1 ۱۳۹۷/۴/۲۵ ۱۳۹۷/۵/۹ 08:00 - 13:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۵/۲۹ ۱۳۹۷/۶/۱۷ 08:00 - 13:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۷/۴ ۱۳۹۷/۷/۲۱ 08:00 - 13:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۳۹۷/۸/۷ 08:00 - 13:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
کلاسهای فشرده (روزهای زوج)
سطح تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
A1.1 ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۶/۲۴ 14:00 - 17:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۶/۳۱ ۱۳۹۷/۸/۷ 14:00 - 17:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۸/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۲۶ 14:00 - 17:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۱۰/۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 14:00 - 17:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۲/۳ 14:00 - 17:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳۹۷/۶/۲۴ 18:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۶/۳۱ ۱۳۹۷/۸/۷ 18:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۸/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۲۶ 18:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۱۰/۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 18:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱/۲۰ 18:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
کلاسهای فشرده پلاس (روزهای فرد)
سطح تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
A1.1 ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۴ 16:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۸ 16:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۸ 16:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۷/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ 16:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۱۵ 16:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ 16:00 - 21:15 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
کلاس های فشرده پنجشنبه و جمعه
سطح تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
A1.1 ۱۳۹۷/۴/۲۲ ۱۳۹۷/۶/۱ 08:00 - 13:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۶/۲ ۱۳۹۷/۷/۲۰ 08:00 - 13:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳۹۷/۹/۹ 08:00 - 13:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ 08:00 - 13:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
A1.1 ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۳ 08:00 - 13:30 ظرفیت تکمیل در حال ثبت نام ظرفیت : ثبت نام شده :
  • خانه فرهنگ کیهان سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • جهت ثبت نام و دریافت وقت برای "مصاحبه ورودی" حتما از قبل با شماره‌های 88055935-021 - 88055934-021 تماس حاصل فرمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • پرداخت وجه ثبت نام فقط از طریق کارت های عابر بانک امکان پذیر است.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه
خانه | درباره ما | تماس با ما | قوانین و مقررات | ثبت شکایات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2017 - 2013 | اطلاعات محفوظ می باشد

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان
آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان

آلمانی , زبان آلمانی , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان زبان آلمانی ,خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , خانه فرهنگی مشارکتی کیهان آموزش زبان آلمانی کیهان